Tag: deep learning

  • Deepfake เทคโนโลยีอันตราย … ถ้าเอาไปใช้ในทางไม่ดี

    เทคโนโลยี AI นั้น สามารถนำไปสร้างประโยชน์ได้มากมาย ในขณะเดียวกัน หากถูกนำไปใช้ในด้านไม่ดี ก็อาจส่งผลเสียได้เช่นกัน Deepfake เป็นซอฟแวร์ที่นำหลักการการทำงานที่เรียกว่า Deep Learning อัลกอลิซึ่มของปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence มาใช้ และเมื่อรวมกับคำว่า fake ซึ่งหมายถึง เรื่องไม่จริง สิ่งที่ไม่เป็นจริง และนี่คือความอันตรายของ Deepfake คือ การสร้างสิ่งที่ไม่เป็นจริง ให้เหมือนจริง และนำไปให้ข้อมูลกับประชาชนในทางที่ผิด หรือ fake news   หลักการทำงานของ Deepfake อย่างที่บอก อัลกอลิซึ่มที่แสนฉลาดของ AI  ที่เรียกว่า Deep Learning จะเรียนรู้ในการจับทั้งภาพนิ่งของใบหน้าและภาพเคลื่อนไหวในวิดีโอต่างๆ ของภาพต้นแบบนั้น อธิบายง่ายๆก็คือ การสวมใบหน้าต้นแบบนั้นโดยคนอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่เจ้าของใบหน้าตัวจริง และสามารถพูดหรือให้ข้อมูลที่เจ้าของใบหน้าตัวจริง ไม่ได้พูดเช่นนั้น หรือก็คือ fake news นั่นเอง   ความอันตรายของ Deepfake ในช่วงแรกซอฟแวร์นี้ถูกนำมาใช้แค่ล้อเลียนคนดังต่างๆ แต่อันตรายคือ ใครก็ตามที่มีคอมพิวเตอร์ก็สามารถเข้าถึงซอฟแวร์นี้และสามารถถูกนำไปใช้ได้ ทำให้ไม่เพียงแต่คนดังต่างๆเท่านั้น…